جاده طرح سلامت عمومی به گردنه بیمه ها رسید ادغام سازمانهای بیمه گرو مشکل حق وحقوق30میلیون کارگربیمه های تکمیلی با سلامت مردم تجارت میکنند
تلاش کمیسیون بهداشت برای تشکیل فراکسیون ارتقای طب عمومی
خضریفراکسیون طب عمومی تشکیل می شود
دولت باید سهم 50 درصدی خود در حوزه حمل و نقل عمومی را بپردازد
خضری اولین جلسه رسمی فراکسیون ارتقای طب عمومی بعد از تعطیلات مجلس برگزار می شود

صفحه 1 از 8