جاده طرح سلامت عمومی به گردنه بیمه ها رسید ادغام سازمانهای بیمه گرو مشکل حق وحقوق30میلیون کارگربیمه های تکمیلی با سلامت مردم تجارت میکنند
خضری مطرح کرد اقدامات مثبت وزیر کار در رسیدگی به مشکلات کارگران مدیریت صحیح ربیعی ازهدررفت اندوخته کارگران جلوگیری کرد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کردکمک به سازمان بهزیستی با فعال کردن سازمان های مردم نهاد
خضری کمیسیون بهداشت به دنبال تجمیع بیمه است
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهردستور ویژه وزیر در خصوص دانش آموزان شین آبادی

صفحه 1 از 15