خضری توجه نکردن به زیرساخت ها طرح تحول سلامت را به سرنوشت پزشک خانواده دچار می کند
هزینه های درمان ناباروری نیازمند حمایت دولت و بیمه هاستهزینه هر دوره درمان ناباروری تا 5 میلیون تومان نیز می رسد
خضری مطرح کرد درآمدزایی توریسم درمانی سه برابر گردشگری عادی
خضریحاشیه نشین ها باید از لحاظ بهداشتی ساماندهی شوند
تلاش کمیسیون بهداشت برای تشکیل فراکسیون ارتقای طب عمومی

صفحه 1 از 18