افزایش مطالعه به همکاری همه جانبه نیاز دارد
اختلاف وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بر سر اختصاص منابعمنابع مالی بیمه سلامت اختصاص نیافته است
سرانه درمان 16 هزار تومان است یا 32 هزار توماندکتر خضری 16 هزار تومان رقم سال 91 است
خضری مطرح کرد تلاش برای اختصاص سرانه 12 میلیاردی به دانش آموزان شین آبادی سرانه بر اساس تورم سالانه افزایش می یابد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس سرانه مصرف لبنیات در کشور 20 درصد کمتر از استاندار دجهانی است

صفحه 1 از 2