خضری مطرح کرد انتقاد از عملکرد بیمه های تکمیلی در پوشش تعرفه های بخش خصوصیهمراهی بیمه ها تنها راه کنترل هزینه های درمان
خضری انتقادکرد سه برابر شدن بیماران بخش دولتی با اجرای طرح تحول سلامت کمبود 80 هزار پرستار
خضری مطرح کرد میزان حقوق پرستاران عادلانه نیست لزوم تعیین تکلیف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری
تاکید بر افزایش اعتبار بیمه ها بیش از نرخ تورم
دکتر رسول خضری انتقاد کرد تعیین تعرفه های پزشکی همچنان در هاله ای از ابهام عدم توافق وزارتخانه های بهداشت و کار بر سرتعیین تعرفه ها

صفحه 1 از 5