خضری مطرح کرد انتقاد از عملکرد بیمه های تکمیلی در پوشش تعرفه های بخش خصوصیهمراهی بیمه ها تنها راه کنترل هزینه های درمان
جاده طرح سلامت عمومی به گردنه بیمه ها رسید ادغام سازمانهای بیمه گرو مشکل حق وحقوق30میلیون کارگربیمه های تکمیلی با سلامت مردم تجارت میکنند
خضری نبود اعتبارات و نقدینگی بیمه ها نظام سلامت را با مشکل مواجه می کند
بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعیگزارش
خضری مطرح کرد فوت سالانه 3 هزار نفر بر اثر سوختگی انتقاد از همراهی نکردن بیمه ها در خدمات دهی به بیماران مزمن

صفحه 1 از 13