رئیس انجمن پاتولوژیست های ژاپن مطرح کرد تفاوت پزشکی مصدومین شیمیایی ایرانی با ژاپنی ها و سایر کشورها
افزایش مطالعه به همکاری همه جانبه نیاز دارد
خضری مطرح کرد مرگ سالانه سه هزار نفر براثر سوختگی عملکرد ناکارآمد بیمه ها در حمایت از هزینه های درمان سوختگی
یادداشت شفاهی خضری درباره کتاب چیستی های تورم در کشور سود بانکی عامل اصلی تورم در ایران
عدم حمایت دولت در تولید سوخت مورد نیاز حمل و نقل عمومی

صفحه 1 از 6