مرندی در جریان بازدید از نمایشگاه شیمیایی سردشت در مجلسحمایت نمایندگان از طرح های حمایت از مصدومین شیمیایی
نماینده مردم رشت در جریان بازدید از نمایشگاه مصدومین شیمیایی سردشت در مجلسمظلوم ترین افراد جانبازان شیمیایی هستند
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم از موسسه رازی کرج
خضری خبر داد جزئیات بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
بازدید وزیر کشور از مرز تمرچین پیرانشهر

صفحه 1 از 12