مرندی در جریان بازدید از نمایشگاه شیمیایی سردشت در مجلسحمایت نمایندگان از طرح های حمایت از مصدومین شیمیایی
نماینده مردم رشت در جریان بازدید از نمایشگاه مصدومین شیمیایی سردشت در مجلسمظلوم ترین افراد جانبازان شیمیایی هستند
مرهمی بر تاول های کهنه سردشتیادداشت دکتر رسول خضری
پیام وزیرامورخارجه به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت
انتقاد نماینده پیرانشهر و سردشت از عملکرد بنیاد شهید

صفحه 1 از 3