عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت: سیاست های رفاهی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در ایجاد عدالت اجتماعی درتاریخ ایرانیان ماندگارخواهد شد


دکتررسول خضری گفت: دومبحث مهم بیمه درمان و بیمه اجتماعی از مهمترین اولویت هایی است باحضورشخص دکترربیعی وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی دردولت تدبیرو امیدشاهد بالندگی هرچه بیشتر آن خواهیم بود و موجب گردیدبا ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری فرصت های برابر برای همه ی ایرانیان موجب توانمند کردن مردم شود.
 
 
نماینده پیرانشهرو سردشت افزود:بازگشت ارزش به دفترچه های بیمه و تحت پوشش قراردادن بیش از 8 میلیون نفر ازهموطنان ایران اسلامی جز با تدبرامکان پذیر نیست و با کارآمدی بیمه درمان و بیمه اجتماعی باید هم نمایندگان و هم دولت در این زمینه هماهنگی بیشتری داشته تا منابع مالی به موقع تامین شده و رفاه و شاهد عدالت اجتماعی بیشتری را در جامعه باشیم .
عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت تاکیدکرد:طرح بیمه سلامت و سیاست های تبیین شده توسط دکتر ربیعی درخصوص ایجاد عدالت اجتماعی در تاریخ ایرانیان ماندگارخواهد شد.
دکترخضری یادآورشد: بیمه و خدمات تأمین اجتماعی، پشتوانه‌ و سرمایه ای  برای روستاییان زحمتکش  در روستا و احساس امنیت شغلی و آسودگی خاطر برای این عزیزان  ایجاد کرده  و قطعا تلاش موثری برای افزایش تولید درروستاهاخواهد بود .زیرا روستاییان و عشایر به فرموده امام خمینی (ره) ذخایر انقلاب هستند و هر چه از انقلاب می گذرد نقش و اهمیت این قشر در جامعه بیشتر مشخص می شودو باتاکید مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی این قشر پر تلاش با تولیدات خود نقش مهم و بی‌بدیلی در اقتصاد ایفا می‌کنند و یکی از مظاهر تحقق اقتصاد مقاومتی هستندو توانسته اند پشتوانه ای برای اقتصاد کشور بوده با وجود این تهدیدها می تواند بخش عمده ای از مواد غذایی و امنیت غذایی کشور را تامین کند.
نماینده پیرانشهر و سردشت درپایان گفت: در دو سال اخیر شاهد تحولات عظیمی در حوزه سلامت کشور از جمله بیمه سلامت ایرانیان ، اصلاح ساختاردرسازمان بیمه سلامت، تامین اجتماعی و بهزیستی که همگی برابر خط مشی تعیین شده ازطرف دکترربیعی به منظور افزایش رفاه اجتماعی انجام شده و قابل تقدیر می باشد. 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید