عضو کمیسیون بهداشت اعلام کرد: خطرافزایش پرداخت ازجیب مردم برای سلامت درسال94


 
عضوکمیسیون بهداشت مجلس گفت: پیش بینی می‌شود درآمد اختصاصی وزارت بهداشت ازمحل تعرفه‌های پزشکی امسال به20 هزارمیلیارد تومان برسد، در سال 94 نیزرشد30 درصدی این درآمدها پیش‌بینی شده اما اگررشد بودجه بیمه‌ها از13 درصد به 25درصد نرسد، سهم پرداختی ازجیب مردم افزایش پیدا می‌کند
 
 
رسول خضری درگفتگوبا فارس گفت: ما دربودجه وزارت بهداشت 59 درصد افزایش را شاهد هستیم، اما30 درصد ازاین مقدارقراراست ازمنابع درآمدهای اختصاصی تأمین شود.وی با اشاره به رشد13 درصدی بودجه بیمه‌ها برای سال آینده گفت: با توجه به اینکه درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت از سوی بیمه‌ها تأمین می‌شود، اما شاهد هستیم که بودجه بیمه‌ها رشد چندانی نداشته واگربه این منوال پیش برود، درآمد اختصاصی وزارت بهداشت محقق نمی‌شود.وی ازعدم افزایش بودجه سیاست‌های جمعیتی وتحقیقات وپژوهش دربودجه سالانه وزارت بهداشت خبرداد وگفت: متأسفانه بودجه آنها نسبت به سال 93هیچ رشدی نداشته واعتبار94 آن همچون امسال خواهد بود. 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید