اشاره سربسته نمایندگان به اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان زخمی تازه بر پیکر امنیت روانی جامعه
بودجه 500میلیارد تومانی کجاست بی توجهی آموزش و پرورش به سیستم گرمایشی استاندارد در مدارس
لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی برای عبور از تحریم های اقتصادی
عضو فراکسیون اهل تسنن مجلساز 15 هزار داعشی 6 هزار نفر در عراق گزارشی از جلسه سپاه آذربایجان در مورد نفوذ داعش به مرزها
نماینده سردشت و پیرانشهر دولت روزی را برای راهپیمایی سراسری علیه داعش اعلام کند
خضری با ارزش گذاری نسبی خدمات بیمه ها قیمت واقعی را پرداخت می کنند
خضری خشکی دریاچه ارومیه ضایعه ملی استچاه های حوضه آبریز دریاچه با شیب ملایم مدیریت شوند