ارزش بندی خدمات پزشکی تبعیض آفرین نیست  باید گام به گام به سوی واقعی شدن تعرفه ها پیش برویم
آغاز شمارش معکوس برای پایان زیرمیزی
اشاره سربسته نمایندگان به اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان زخمی تازه بر پیکر امنیت روانی جامعه
بودجه 500میلیارد تومانی کجاست بی توجهی آموزش و پرورش به سیستم گرمایشی استاندارد در مدارس
لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی برای عبور از تحریم های اقتصادی
عضو فراکسیون اهل تسنن مجلساز 15 هزار داعشی 6 هزار نفر در عراق گزارشی از جلسه سپاه آذربایجان در مورد نفوذ داعش به مرزها
نماینده سردشت و پیرانشهر دولت روزی را برای راهپیمایی سراسری علیه داعش اعلام کند