خضری هشدار داد وجود روغن پالم در بستنی شیوع سرطان با ادامه روند استفاده از روغن پالم در تولید محصولات
بررسی چرایی و چگونگی برخورد با ناهنجاری اعتیاد در برنامه تلویزیونی مصیر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از فرصت گردشگری سلامت غافل بودیم
بودجه سلامت نیازمند جهش
نماینده پیرانشهر وسردشت منطقه آزاد تجاریدرخواست مردم پیرانشهر از رئیس جمهوری است
نماینده سردشت و پیرانشهر عزل سرپرست فرمانداری سردشت سبب سرخوردگی مدیران می شود شورا و شهرداری سردشت وحدت داشته باشند
خضری در واکنش به انتشار اسرار بیماران دادستانی باید به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند