خضری در سی ودومین نشست کمیسیون انرژی به سرمایه عظیم انسانی بی توجهی می شود
عضو کمیسیون بهداشت مجلسآذربایجان غربی با کمبود 60 تخت و دستگاه دیالیز مواجه است
حرف و حدیث هایی درباره افزایش دوباره قیمت نان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت وگو با تسنیم 40 گونه از گیاهان اصلی دارویی در ایران خام فروشی می شود
نقش کارت سلامت الکترونیکی در گفتگوی سپید با نمایندگان مجلس کارت سلامت الکترونیکی تحولی در آمارگیری حوزه سلامت
خضری رسانه های استعماری اختلاف شیعه و سنی را در ایران دنبال می کنند
الگوی مناسبی برای اجرای طرح پزشک خانواده نداریمسفر کمیسیون بهداشت به انگلستان منتفی شد