دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی سازمان استاندارد بسیاری از استانداردها را رعایت نمی کند
طرح تحول سلامت پروسه ای 12 ساله ارائه بسته آموزشی در این طرح از اسفند
عضو کمیسیون بهداشت اعلام کرد خطرافزایش پرداخت ازجیب مردم برای سلامت درسال94
اورژانس پیش بیمارستانی درانتظارامدادرسانی
استفاده از توان توانمندان برای رفع نیاز نیازمندان
خضری تاکید کرد عدم هماهنگی رشد بیمه ها با درآمدهای حوزه سلامت ضرورت اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی دولت و کمیسیون تلفیق
طرح تحول سلامت انقلابی در حوزه بهداشت و درمانتوجه به پزشک خانواده زمینه ساز اجرای موفق تر طرح