سرانه بیمه متناسب با طرح تحول نظام سلامت نیست
خضریدولت برای رشد اعتبارات بیمه ها منابع پایدار در نظر گیرد بقاء طرح تحول سلامت تنها با حمایت های بیمه ای محقق می شود
آینده طرح تحول سلامت به عملکرد بیمه ها بستگی داردگزارش
گزارش پی گیری های انجمن روان پزشکان درباره ی اقدامات اخیر سازمان نظام روان شناسی 3
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کردکمبود 60 هزار پرستار در سیستم سلامت کشور
تیغ اظهارات تند منتقدان بر گلوی طرح نظام سلامت وزارت بهداشت نیز از تیررس انتقادات مصون نماند
تحولات بودجه 94 به نفع چه کسی است پرداختی ازجیب مردم بیشتر نخواهد شد