خضری بخش دامپزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت فعالیت کند
عضوهیات رییسه کمیسیون بهداشت سیاست های رفاهی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی در ایجاد عدالت اجتماعی درتاریخ ایرانیان ماندگارخواهد شد
در بحث سیاست گذاری و مشخص کردن سلامت مواد غذایی وزارت بهداشت تصمیم گیرنده است
شیوع تب مالت به دلیل کنترل نشدن بیماری های دامی بخش دامپزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت فعالیت کند
خطاهای پزشکی اعتبار جهانی ایران را پایین می آورد درحاشیه به واقعیت های پزشکی نزدیک است
راز تجهیز سازمان محیط زیست به سیستم پایش پارازیت
گزارش به بهانه اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت دهان و دندان پرداخت بیش از 95 درصد هزینههای دندانپزشکی از جیب مردم بررسی چالش های موجود در حوزه دندانپزشکی