در بحث سیاست گذاری و مشخص کردن سلامت مواد غذایی وزارت بهداشت تصمیم گیرنده است
شیوع تب مالت به دلیل کنترل نشدن بیماری های دامی بخش دامپزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت فعالیت کند
خطاهای پزشکی اعتبار جهانی ایران را پایین می آورد درحاشیه به واقعیت های پزشکی نزدیک است
راز تجهیز سازمان محیط زیست به سیستم پایش پارازیت
گزارش به بهانه اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت دهان و دندان پرداخت بیش از 95 درصد هزینههای دندانپزشکی از جیب مردم بررسی چالش های موجود در حوزه دندانپزشکی
اخذ نرخ سود بانکی با بانکداری اسلامی در تضاد استضرورت اتخاذ تدبیر برای جلوگیری از رونق دلالی
خنداندن مردم آسان نیستیادداشت دکتر رسول خضری