خضری مطرح کرد اقدامات مثبت وزیر کار در رسیدگی به مشکلات کارگران مدیریت صحیح ربیعی ازهدررفت اندوخته کارگران جلوگیری کرد
خضری مطرح کرد انتقاد از عملکرد بیمه های تکمیلی در پوشش تعرفه های بخش خصوصیهمراهی بیمه ها تنها راه کنترل هزینه های درمان
مردم چشم انتظار وعده مسئولان نظام سلامت برای پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی
خضرینبودن متولی یکپارچه برای نظارت بر سلامت مواد غذایی سبب کاهش کیفیت آنها شده است
خضری ضرورت وجود مدیریت یکپارچه در حوزه محصولات غذایی دامپزشکی به وزارت بهداشت واگذار شود
خضری مطرح کرد کمبود اعتبار عامل اصلی اجرا نشدن قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان
راهکارهای حمایت مجلس از تولید داخلی کیهان در گفت و گو با نمایندگان بررسی کرد