خضری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ارائه مجوز به واردات روغن پالم خلاف سیاست سازمان غذاست
نماینده سردشت و پیرانشهردرگفتگو با سلامت در تجمیع بیمه ها با خلأهای قانونی مواجه نیستیم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان حقوق و کارانه پرستاران باید تغییر کند
خضری عنوان کرد حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی با حمایت از محصولات ارگانیک و کشاورزان
در گفت وگوی تجارت با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان شدطرح های بهداشتی دولت زیر سایه تخلفات مالی گذشته
در گفتگو با سپید مطرح شد نیاز به پرونده سلامت الکترونیک در کشور و فاصله زیاد تا تحقق آن
عضو کمیسیون بهداشت مجلس کشور با کمبود 80 هزار پرستار روبه رو است