خضری مطرح کرد سایه مرگ برسر مصرف کنندگان مکمل های ورزشی غیرمجاز نظارت ها کافی نیست
فقط1500 پزشک باحقوق17میلیونی راضی شدندخضری 3هزار پزشک در مناطق محروم کم داریم
آیا عطش دریاچه ارومیه را وان ترکیه برطرف می کند
خضریروغن پالم باید در صنعت صابون سازی استفاده شود نه روغن نباتی اقدام موثری در جلوگیری از واردات پالم انجام نشده است
نمایندگان مجلس به بهانه روز ملی سینما از رابطه شان با سینما می گویند  سی نمای نمایندگان
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در گفت وگو با تسنیم واردات آب از کشورهای خارجی به دریاچه ارومیه هزینه گزافی دارد
رویارویی آرزوها و اولویت ها در وزارت بهداشت بیمارستان هایی که دربست برای زنان هستند