در گفت وگو با پانا مطرح شدتحقق اهداف طرح تحول سلامت به زمان نیاز داردحل مشکلات طرح در بودجه95
خضری در گفت وگو با ایسنا بودجه وزارت بهداشت حداقل باید 30 درصد افزایش پیدا کند
دکتر خضری در ویژه برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع پزشکی قانونی پزشکی قانونی باید به آخرین فناوریهای روز دنیا مجهز شود
رسول خضری  کمک هزینه حادثه دیدگان شین آباد واریز شد
عضو کمیسیون بهداشتبرای تحقق اهداف طرح تحول سلامت حداقل 12 سال نیاز است
خضری مطرح کرد بررسی چگونگی اجرای نظام هماهنگ پرداخت به پزشکان عمومی و دندانپزشکان نحوه توزیع پزشکان ناعادلانه است
خضری تاکید کرد بدهی بیمه ها به بیمارستان ها در روند اجرای طرح تحول سلامت اختلال ایجاد می کند