درخواست نمایندە سردشت و پیرانشهر از ریاست محترم جمهوری جهت سپردەگذاری 80 میلیارد ریال مستمری اختصاص یافتە بە دانش آموزان شین آبادی در یک بانک دولتی و اختصاص سود ماهیانە آن بە این کودکان/تصویر سند


دکتر رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندە سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در نامە ای خطاب بە دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری خواستار سپردەگذاری مبلغ 80 میلیارد دلار مستمری اختصاص یافتە بە دانش آموزان شین آبادی در یکی از بانک های دولتی و اختصاص سود ماهیانە آن بە این کودکان  بر اساس مجوز ریاست جمهوری و رضایت خانواده های دانش آموزان شد.
 
بە گزارش دفتر رسانە ای دکتر رسول خضری، در بخشی از نامە دکتر رسول خضری بە ریاست محترم جمهوری بە تاریخ 1/09/1394 آمدە است کە "احتراما پیرو نامە 94182590 مورخ 15/7/1394 بە استحضار می رساند با توجح بە بررسی و مشاوره های لازم، کارشناسی و فنی با اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهشمند است دستور فرمایید، مبلغ 80 میلیارد ریال مستمری بە دانش آموزان حادوثه دیدە مدرسە ابتدایی شین آباد با مجوز حضرتعالی و با رضایت خانوادە ها و اولیاء محترم دانش آموزان حادثە دیدە در یک بانک دولتی و معتبر سپردە گذاری و سود ماهیانە آن بە این عزیزان پرداخت گردد". 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید