تذكر كتبي مجدد دكتر خضري به وزير محترم كشور در راستاي تسريع در بازگشايي مرز تمرچين  و معابر كولبري پيرانشهر كه عليرغم اعلام بازگشايي از رسانه ملي تاكنون محقق نشده

تذكر كتبي مجدد دكتر خضري به وزير محترم كشور در راستاي تسريع در بازگشايي مرز تمرچين و معابر كولبري پيرانشهر كه عليرغم اعلام بازگشايي از رسانه ملي تاكنون محقق نشده

تذكر كتبي مجدد دكتر خضري به وزير محترم كشور در راستاي تسريع در بازگشايي مرز تمرچين  و معابر كولبري پيرانشهر كه عليرغم اعلام بازگشايي از رسانه ملي تاكنون محقق نشده

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید