پيام  دكتر خضري در خصوص بازگشايي مرز تمرچين  و معابر كولبري  پيرانشهر
امروز  يكشنبه مورخ ٩٦/٩/٢٦

پيام دكتر خضري در خصوص بازگشايي مرز تمرچين و معابر كولبري پيرانشهر امروز يكشنبه مورخ ٩٦/٩/٢٦

پيام  دكتر خضري در خصوص بازگشايي مرز تمرچين  و معابر كولبري  پيرانشهر
امروز  يكشنبه مورخ ٩٦/٩/٢٦

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید