تذكر جدي دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت به وزير محترم اموزش و پرورش در خصوص درخواست كمك از خانواده محترم كولبر عزيز و زحمتكش پيرانشهري در مورخ ٩٦/٩/٥

تذكر جدي دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت به وزير محترم اموزش و پرورش در خصوص درخواست كمك از خانواده محترم كولبر عزيز و زحمتكش پيرانشهري در مورخ ٩٦/٩/٥

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید