تذكر كتبي دكتر خضري  خطاب به رئيس جمهور  در خصوص تسريع در بازگشايي مرز تمرچين پيرانشهر 
مورخ ٩٦/٨/٢٣  
امروز در صحن علني مجلس قرائت شد

تذكر كتبي دكتر خضري خطاب به رئيس جمهور در خصوص تسريع در بازگشايي مرز تمرچين پيرانشهر مورخ ٩٦/٨/٢٣ امروز در صحن علني مجلس قرائت شد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید