تشكر و قدرداني دكتر خضري  از وزير محترم تعاون كار و رفاه اجتماعي بابت انتخاب فرد شايسته و توانمند  كرد و اهل سنت و اهل پيرانشهر بعنوان معاون وزير و رئيس سازمان فني حرفه اي كشور

تشكر و قدرداني دكتر خضري از وزير محترم تعاون كار و رفاه اجتماعي بابت انتخاب فرد شايسته و توانمند كرد و اهل سنت و اهل پيرانشهر بعنوان معاون وزير و رئيس سازمان فني حرفه اي كشور

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید