مفاد صورتجلسه  دكتر خضري و مدير كل محترم راه و شهرسازي استان در خصوص بيمارستان-  جاده هاي بين شهري حوزه انتخابيه و راههاي روستايي
مورخ ٩٦/٦/١٦

مفاد صورتجلسه دكتر خضري و مدير كل محترم راه و شهرسازي استان در خصوص بيمارستان- جاده هاي بين شهري حوزه انتخابيه و راههاي روستايي مورخ ٩٦/٦/١٦

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید