تذكر كتبي دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت به وزير كشور در خصوص برخورد با تخلفات عديده فرماندار پيرانشهر و تضييع حق كولبران

تذكر كتبي دكتر خضري نماينده مردم شريف پيرانشهر و سردشت به وزير كشور در خصوص برخورد با تخلفات عديده فرماندار پيرانشهر و تضييع حق كولبران

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید