نشست دکتر رسول خضری با وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر هاشمی در خصوص براورد, اعتبارات جهت تکمیل بیمارستان جدید, پیرانشهر

روز یکشنبه مورخ 96/1/6 نشستی مشترک دکتر خضری, نماینده خستگی ناپذیر مردم فهیم پیرانشر و سردشت با دکتر هاشمی, وزیرمحترم بهداشت درمان و اموزش پزشکی و دکترکولیوند, رئيس محترم اورژانس کشور در محل دفتر وزیر مذاکرت جدی, درخصوص براورد, اعتبارات جهت تکمیل بیمارستان جدید برگزار گردید.

روز یکشنبه مورخ 96/1/6 در نشست مشترک دکتر خضری, نماینده خستگی ناپذیر مردم فهیم پیرانشر و سردشت با دکتر هاشمی, وزیرمحترم بهداشت درمان و اموزش پزشکی و دکترکولیوند, رئيس محترم اورژانس کشور در محل دفتر وزیر مذاکرت جدی, درخصوص براورد, اعتبارات جهت تکمیل بیمارستان جدید, پیرانشهر و توسعه و تکمیل سی تی اسکن و بخشهای مختلف درمانگاههای تخصصی و آزمایشگاههای پاراکلینیکی بخشهای بستری, و تکمیل بخشهای اورژانسهای جاده ای و پيش بیمارستانی و درون بیمارستانی شهرستانهای پیرانشهر

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید