با پیگیری های دكتر خضري نماینده دلسوز و  محترم شهرهای سردشت و پیرانشهر، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سردشت یکدستگاه خودروی آتشنشانی به ناوگان سردشت اضافه شد.

با پیگیری های دكتر خضري نماینده دلسوز و محترم شهرهای سردشت و پیرانشهر، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سردشت یکدستگاه خودروی آتشنشانی به ناوگان سردشت اضافه شد.

با پیگیری های دكتر خضري نماینده دلسوز و  محترم شهرهای سردشت و پیرانشهر، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سردشت یکدستگاه خودروی آتشنشانی به ناوگان سردشت اضافه شد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید