مساعدت مالي براي شهرداريهاي حوزه انتخابي دكتر خضري

با حمايت هاي جدي و مستمر دكتر خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر مبني بر مساعدت مالي براي شهرداريهاي حوزه انتخابيه ايشان و بنا به اظهارات مهندس معاني معاون پشتيباني سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور مبالغ زير طي هفته گذشته به ترتيب واريز گرديد.

با حمايت هاي جدي و مستمر دكتر خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر مبني بر مساعدت مالي براي شهرداريهاي حوزه انتخابيه ايشان و بنا به اظهارات مهندس معاني معاون پشتيباني سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور، طي هفته گذشته به ترتيب :
☑️ مبلغ ٢٠٠ ميليون تومان به حساب شهرداري پيرانشهر 
☑️ مبلغ ١٥٠ ميليون تومان به حساب شهرداري گردكشانه
☑️ مبلغ ٢٠٠ ميليون تومان به حساب شهرداري سردشت 
☑️ مبلغ ١٥٠ ميليون تومان به حساب شهرداري ربط
☑️ مبلغ ١٥٠ ميليون تومان به حساب شهرداري ميراباد 
 واريز گرديد .

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید