دکتررسول خضری: بررسی برنامه ششم در کمیسیون اجتماعی

دکتررسول خضری درخصوص بررسی برنامه ششم گفت:در این جلسه به بررسی موادی از لایحه برنامه ششم توسعه که مواد یک، سه، 14، 15، 19، 20 و یک لایحه برنامه ششم توسعه از جمله این مواد بودند، پرداخته شد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس تصریح کرد: بنابر پیشنهاد کمیسیون اجتماعی جدولی به جداول ماده یک لایحه برنامه ششم توسعه نیز افزوده شد، در این جداول مواد پیشنهادی اجتماعی و مرتبط اجتماعی که در برنامه های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه آمده بود را شامل می شود، این جداول تحول عظیمی در برنامه ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: ضریب پوشش بیمه اجتماعی مزدبگیران و شاغلین، بیمه های اجتماعی درمان، بیمه بازنشستگان، کاهش جمعیت فقر، اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، اعتیاد، تامین مسکن اجتماعی و حمایتی، توسعه و گسترش مهدهای کودک مناطق محروم، کنترل افزایش طلاق و کودکان خیابانی، اورژانس اجتماعی و موضوعاتی دیگر موارد جدول افزوده شده به ماده یک لایحه برنامه ششم توسعه را شامل می شود.
خضری با بیان اینکه جداول ماده یک در حوزه رشد اقتصادی 8 درصد و ضریب جینی 34صدم درصد بود، گفت: موارد مذکور در قالب جدول شماره 3 به ماده یک لایحه برنامه ششم توسعه افزوده شد، این اقدام جهت توجه و احصا مسائل اجتماعی در حوزه های مختلف برنامه ششم توسعه انجام گرفت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ماده 18 لایحه برنامه ششم را یادآور شد و گفت: این ماده به نوع درمان و بیمه های اجتماعی مربوط است، در این زمینه پیشنهادات مطرح و در کمیسیون به تصویب رسید.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید