نمایندە سردشت و پیرانشهر با صدور پیامی هفتە دولت را تبریک گفت


بە گزارش دفتر رسانە ای دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندە مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی هفتە دولت را بە ملت شریف ایران، ریاست محترم جمهوری، اعضای محترم هیات دولت، استاندار محترم استان آذربایجان غربی و مدیران و مسئولین اجرایی شهرستانهای سردشت و پیرانشهر تبریک و تهنیت گفت. متن پیام ایشان بە شرح زیر است:
 
 
 

"بسمە تعالی"

هفتە نخست شهریور ماه مصادف با سالروز شهادت شهیدان انقلاب رجایی و باهنر بە نام هفتە دولت نامگذاری شدە است. این هفتە یادآور الگوهای خدمتگذاری و خدمت رسانی بی منت بە مردم و فرصتی مغتنم برای ارج نهادن بە تلاشها و زحمات مسئولین متعهد و دولتمردان دلسوزی است کە رسالت خود را در خدمت بە مردم معنا کردە اند و همچنین فرصتی برای تاکید بر وحدت و همگرایی بیشتر مردم و دولت و آشنایی ملت با اقدامات دولتمردان و نتایج ظرح ها و برنامە های آنان است.

اینجانب فرصت را مغتنم شمردە و بە نمایندگی از مردم سردشت و پیرانشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطرە شهدای انقلاب بە ویژە شهید رجایی و شهید باهنر، سر آغاز هفتە دولت را بە ملت شریف ایران، ریاست محترم جمهوری، اعضای محترم هیات دولت، استاندار محترم استان آذربایجان غربی و مدیران و مسئولین اجرایی شهرستانهای سردشت و پیرانشهر تبریک و تهنیت عرض می نمایم و سربلندی و توفیق روزافزون همگان را در راستای خدمت رسانی هر چە بیشتر بە مردم، از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

اکنون کە در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی با تدابیر هوشمندانە دولت تدبیر و امید در عرصە خارجی بە موفقیت های زیادی دست یافتە و بە ویژە بە حقوق هستە ای خود دست یافتە ایم و زمینە های حذف تحریم های غیر مشروع و ظالمانە فراهم آمدە است، امیدوارم کە دولتمردان با توجە بە پیامدهای مثبت این کامیابی ها، در عرصە داخلی نیز برنامە های مبتنی بر توسعە و آبادانی کشوررا بە بهترین شیوە پیش بردە و با بکارگیری همە هم و توان خود زمینە های رشد و پیشرفت روزافزون کشور و بە ویژە حل مشکلات مناطق محروم و مرزنشین و رشد و ترقی این مناطق را در حیطە های مختلف فراهم آورند/. انشااللە

دکتر رسول خضری

نمایندە مردم شریف سردشت و پیرانشهر

در

مجلس شورای اسلامی

02/06/1394


 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید