انتقاد خضری از عملکرد شهرداری در رهاسازی زباله های عفونی وزارت بهداشت بر دفع اصولی زباله های بیمارستانی نظارت کند
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشتبه روایت تصویر
بیمارستان های خصوصی همچنان پول زیرمیزی می گیرند
باید به دنبال خلق منابع جدید در حوزه سلامت باشیم  بقای طرح تحول در گروی تزریق اعتبار به شورای عالی بیمه
در فرآورده های خونی تا استانداردهای جهانی فاصله داریمیادداشت دکتر رسول خضری
گزارش تصویری1 حضور ابوترابی فرد در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت
گزارش تصویری2 حضور ابوترابی فرد در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران شیمیایی سردشت