خضری بررسی کیفیت آب های معدنی در کمیسیون بهداشتسازمان غذا و دارو گزارش بررسی خود را به مجلس ارایه کند
خضریاستقبال مجلس از تشکیل سازمان مستقل اورژانسخدمات اورژانس با استانداردهای جهانی فاصله دارد
خضری مطرح کرد سایه مرگ برسر مصرف کنندگان مکمل های ورزشی غیرمجاز نظارت ها کافی نیست
فقط1500 پزشک باحقوق17میلیونی راضی شدندخضری 3هزار پزشک در مناطق محروم کم داریم
آیا عطش دریاچه ارومیه را وان ترکیه برطرف می کند
در زمینه برخورد و اطلاع رسانی با آب های معدنی غیر مجاز ارزیابی مثبت نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از عملکرد سازمان غذا و دارو
مراسم ترحیم برادر وزیر کشور در مسجد نور