موضوع استقلال بیمارستان ها در گفتگو با اعضای کمیسیون بهداشت مجلسخضریبا ساختار کنونی چنین برنامه ای قابل اجرا نیست
دکتررسول خضری در برنامه زنده نبض شبکه خبرباید شرایطی مهیا گردد تا بهورزان بتوانند ادامه تحصیل بدهند
ویژه برنامه چالشها و فرصت های بهورزان و خانه های بهداشت با حضور دکتر رسول خضری در برنامه نبض شبکه خبر
فرق ماندگاری مقیمی و آنکالی چیست خضری بحث مهم نحوه هزینه کرد منابع است
پیام تبریک دکتر رسول خضری به مناسبت روز بهورز
خضری در گفت وگو با ایسنااعتبارات حوزه سلامت برای اجرای درست طرح تحول پرداخت شود
نهایتا چه چیزی در برنامه ششم تصویب خواهد شد مجلس بر سر دوراهی تجمیع یا تفکیک بیمه ها