دکتر رسول خضری با صدور پیامی قهرمانی و رکوردشکنی جهان پهلوان سیامند رحمان را تبریک گفت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان حقوق و کارانه پرستاران باید تغییر کند
خضری عنوان کرد حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی با حمایت از محصولات ارگانیک و کشاورزان
در گفتگو با سپید مطرح شد نیاز به پرونده سلامت الکترونیک در کشور و فاصله زیاد تا تحقق آن
در گفت وگوی تجارت با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان شدطرح های بهداشتی دولت زیر سایه تخلفات مالی گذشته
واکنش نمایندگان مجلس به محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت بهداشت علیه تنهاروزنامه پزشکی ایرانسپید قربانی پرسشگری
عضو کمیسیون بهداشت مجلس کشور با کمبود 80 هزار پرستار روبه رو است