نماینده مردم پیرانشهر و سردشت رونق مبادلات مرزی نیازمند افزایش اختیارات استانداران است
خضریپیگیری طرح نحوه برخورد با پزشکان زیر میزی بگیر با همکاری مجلس و دولت
دبیر کمیسیون بهداشت مجلس سازمان بهزیستی هزینه های مستمری و دارویی ملیکا را پرداخت کند
اختلاف وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بر سر اختصاص منابعمنابع مالی بیمه سلامت اختصاص نیافته است
خضری با تشکیل سازمان بهداشت و درمان راندمان افزایش خواهد یافت
گزارش تصویرینشست مشترک اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با وزیر بهداشت و وزیر وزیر صنعت و معدن
وزیر ورزش به برنامه های خود عمل نکرده است