خضری خبر داد تشکیل کارگروهی در کمیسیون بهداشت برای بررسی چگونگی اجرای نظام هماهنگ پرداخت
رسول خضری نماینده مجلسبرای حضور زنان در عرصه انتخابات باید فرهنگ سازی شود
رسول خضری  کمک هزینه حادثه دیدگان شین آباد واریز شد
در جلسه کمیسیون بهداشت با انستیتوپاستور تاکید شدخودکفایی در بخش واکسن تا سال 96
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای دانش آموزان شین آباد
درخواست نمایندە سردشت و پیرانشهر از ریاست محترم جمهوری جهت سپردەگذاری 80 میلیارد ریال مستمری اختصاص یافتە بە دانش آموزان شین آبادی در یک بانک دولتی و اختصاص سود ماهیانە آن بە این کودکانتصویر سند
خضری تاکید کرد بدهی بیمه ها به بیمارستان ها در روند اجرای طرح تحول سلامت اختلال ایجاد می کند