خضری جذب نامتعادل پزشک عمومی و دندان پزشکان دردسرساز شد
پروتکل های دارویی معتادان از 15 سال پیش تغییری نکرده هزینه درمان معتادان چندین برابر سرطان است
خضری فروش نقل و نباتی ترامادول در برخی از داروخانه ها
نماینده سردشت قانون مناسب سازی معابر برای معلولین اجرا نمی شودپزشکی قاونی جزء مشاغل پر خطر است
در گفت وگو با پانا مطرح شدتحقق اهداف طرح تحول سلامت به زمان نیاز داردحل مشکلات طرح در بودجه95
خضری در گفت وگو با ایسنا بودجه وزارت بهداشت حداقل باید 30 درصد افزایش پیدا کند
دکتر خضری در ویژه برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع پزشکی قانونی پزشکی قانونی باید به آخرین فناوریهای روز دنیا مجهز شود