طرح تحول سلامت و داروخانه هایی که ورشکسته می شوندخضری اخذ حق فنی از سوی داروخانه ها مورد حمایت مجلس است
خضری مطرح کرد کمبود 80 هزار پرستار ضرورت احیای بهیاران برای خدمات رسانی بهتر به بیماران
موضوع استقلال بیمارستان ها در گفتگو با اعضای کمیسیون بهداشت مجلسخضریبا ساختار کنونی چنین برنامه ای قابل اجرا نیست
دکتررسول خضری در برنامه زنده نبض شبکه خبرباید شرایطی مهیا گردد تا بهورزان بتوانند ادامه تحصیل بدهند
ویژه برنامه چالشها و فرصت های بهورزان و خانه های بهداشت با حضور دکتر رسول خضری در برنامه نبض شبکه خبر
فرق ماندگاری مقیمی و آنکالی چیست خضری بحث مهم نحوه هزینه کرد منابع است
پیام تبریک دکتر رسول خضری به مناسبت روز بهورز