تذکر دکتر رسول خضری به وزیر دادگسری و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در تامین پزشکی قانونی سردشت و پیرانشهر و تسریع در استخدام کارگزاران بیمه کشاورزیتصویر سند
رسول خضری در گفت وگو با همدلی تاکید کردورود مجلس به فاجعه پزشکی اصفهان
درخواست دکتر رسول خضری از سازمان مدیریت بحران کشور برای تامین فوری ذخیره سوخت مورد نیاز سردشت و پیرانشهرتصویر سند
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر نفت در خصوص تسریع در برقراری مداوم گاز خانگی و تامین سوخت مورد نیاز سردشت و پیرانشهر قبل از بروز بحران
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر بهداشت در خصوص تسریع در اعزام پزشک متخصص کودکان به سردشت
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر نیرو در خصوص تسریع در حل مشکلات روستاهای منطقهتصویر سند
نماینده پیرانشهر و سردشتناتوانی در پرداخت زیر میزی منجر به کشیدن بخیه های کودک شد