لزوم نظارت بر محصولات کشاورزی درمبادی ورودیخضری خطر ورود آفات گیاهی با واردات محصولات کشاورزی خارجی
نماینده سردشت و پیرانشهر امکان تجمیع سازمان های بیمه گر وجود ندارد
خضری تاکید کرد ضرورت تسریع تصویب و ابلاغ آئین نامه طرح تجمیع صندوق های بیمه در دولت
زیبایی های پاییز سردشت از نگاه دوربین
نماینده سردشت و پیرانشهر حضور آقازاده ها در معابر مرزی باید کنترل شود
عضوکمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با سلامت تاکیدکرد تاسیس بیمارستان هسته ای همسو با اقتصاد مقاومتی است
اهمال کاری 4 دستگاه در بررسی پارازیت ها یادداشت دکتر رسول خضری