سرانه درمان 16 هزار تومان است یا 32 هزار توماندکتر خضری 16 هزار تومان رقم سال 91 است
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از معلولان در کمیسیون بهداشت
سه مشکل سردشت و پیرانشهر در یک تذکر خضری
خضری در تذکر شفاهی امرار معاش معیشت و اقتصاد مرزنشینان مورد توجه قرار گیرد
خضری در تشریح مصوبات کارگروه بررسی اصلاحیه لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان افزایش مستمری افراد دارای معلولیت به 700 هزار تومان تاکید بر سهم 5 درصدی استخدام معلولان
معبر مرزی تمرچین پیرانشهر به زودی بازگشایی خواهد شد
اهمال در زمینه مضرات دکل های بدون شناسنامه پایتخت و پارازیت های سرطان زا خضریبررسی سرطانزا بودن پارازیت ها در صداوسیما