خضری در تذکر کتبی اعلام کرد واردات 2000 تن پرتقال آلوده مصری با تخریب فَنس مرزی
افزایش اختیارات استانداران شمشیر دو لبه است
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت رونق مبادلات مرزی نیازمند افزایش اختیارات استانداران است
خضریپیگیری طرح نحوه برخورد با پزشکان زیر میزی بگیر با همکاری مجلس و دولت
دبیر کمیسیون بهداشت مجلس سازمان بهزیستی هزینه های مستمری و دارویی ملیکا را پرداخت کند
اختلاف وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بر سر اختصاص منابعمنابع مالی بیمه سلامت اختصاص نیافته است
خضری با تشکیل سازمان بهداشت و درمان راندمان افزایش خواهد یافت