گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف تهران به روایت تصویر
خضری دانشگاه آزاد می تواند از تاثیرگذارترین دستگاهها در اشتغال و کارآفرینی باشد
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و وزیر صتعت معدن و تجارت در خصوص حل مشکلات اضافه دریافت از پیله وران و تجار مرز تمرچینتصویر مکاتبات
برگزاری مراسم گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف
افزایش مطالعه به همکاری همه جانبه نیاز دارد
خضری مطرح کرد اقدامات مثبت وزیر کار در رسیدگی به مشکلات کارگران مدیریت صحیح ربیعی ازهدررفت اندوخته کارگران جلوگیری کرد
خضری توجه نکردن به زیرساخت ها طرح تحول سلامت را به سرنوشت پزشک خانواده دچار می کند

صفحه 102 از 104