در گفت وگو با پانا مطرح شد بررسی دریافت حق فنی داروخانه ها در مجلس شورای اسلامی
از داروی قاچاق تا فاکتور تقلبیخضری باید نظارت ها افزایش پیدا کند
خضری مطرح کرد گزارش معاونان وزارت بهداشت و درمان در مورد سلامت روان
پیام تبریک نماینده سردشت و پیرانشهر به مناسب روز پزشک
خضری چه کسی به بیماران اوتیسم انگ روانی زده استسازمان بهزیستی باید دقت بیشتری داشتە باشد
پدیده زیرمیزی در مناطق مختلف کشور از نگاه نمایندگانخضریزیرمیزی در این منطقه کاهش پیدا کرده است
خضری مطرح کرد کمبود پزشک طب کار دغدغه مهم کارگران مجلس پیگیر نحوه ارایه مجوز تاسیس کلینیک به پزشکان طب کار