دکتررسول خضری خواستار افزایش زمین های تحت پوشش آبیاری و زهکشی سطح پیرانشهر شد.

دکتررسول خضری درنامه ای به معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت کشاورزی درخصوص توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی زمین های کشاورزی ، خواستار افزایش زمین های تحت پوشش سطح پیرانشهر شد.

در  این نامه دکتر رسول خضری از معاون وزیر جهاد کشاورزی خواست تا نسبت به اضافه نمودن 17097 هکتار ی که از مجموع 29277 هکتار جهت توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اقدام گردد.

همچنین دکتر رسول خضری خواستار تامین اعتبار اجرایی شدن 5000 هکتار از اراضی شبکه های فرعی بادین آباد منگور 750 هکتار، جلدیان – سروکانی 3950هکتار و پیرانشهر 2 درسطح 300 هکتار بصورت عاجل و فوری خواستار گردید.


 


تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید