بالاخره تبدیل نلاس به شهر دردستورکاروزارت کشور قرارگرفت.

با پیگیری های مجدانه نماینده مردم فرهیخته سردشت و پیرانشهر ، طرح تبدیل وضعیت دهستان نلاس به شهر مورد تایید معاونت سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی قرارگرفت و جهت انجام تبدیل قطعی به شهر،‌به دفترکل تقسیمات کشوری وزارت کشور ارسال گردید.

امیدواریم که درخواست تبدیل پسوه به شهر نیز جزو مصوبات جدی استانداری و وزارت کشور قراربگیرد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید